10/26/13

Cách ghi nhớ công thức lượng giác bằng thơ

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
Bắt được quả tang
Sin nằm trên cos (tan@ = sin@:cos@)
Cotang dại dột
Bị cos đè cho. (cot@ = cos@:sin@)
Version 2:
Bắt được quả tang
Sin nằm trên cos
Côtang cãi lại
Cos nằm trên sin!

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC CUNG ĐẶC BIỆT
Cos đối, sin bù, phụ chéo, khác pitan
Cosin của hai góc đối bằng nhau;sin của hai góc bù nhau thì bằngnhau; phụ chéo là 2 góc phụ nhau thì sin góc này = cos góc kia, tan góc này = cot góc kia; tan của hai góc hơn kém pi thì bằng nhau
CÔNG THỨC CỘNG
Congthuccong
Cos cộng cos bằng hai cos cos
cos trừ cos bằng trừ hai sin sin
Sin cộng sin bằng hai sin cos
sin trừ sin bằng hai cos sin.
Sin thì sin cos cos sin
Cos thì cos cos sin sin “coi chừng” (dấu trừ).
Tang tổng thì lấy tổng tang
Chia một trừ với tích tang, dễ òm
CÔNG THỨC NHÂN BA
Nhan3
Nhân ba một góc bất kỳ,
sin thì ba bốn, cos thì bốn ba,
dấu trừ đặt giữa hai ta, lập phương chỗ bốn,
... thế là ok.
Đón xem kì 2: Tan mình cộng vớitan ta
Tags: Cách ghi nhớ Công thức lượng giác, học công thức lượnggiác bằng thơ
 Một bài sưu tầm khác
HỌC NHANH CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
+Cong thuc tjnh sin(a+b) : sin thìsincos cossin [Sin(a+b)=sinacosb+sinbcosa]
+Cong thuc tinh cos(a+b): cos thi` coscos lai tru sinsin[cos(a+b)=cosacosb-sinasinb]
+Cong thuc tinh tan(a+b): tan thi` tan tong? 1 trừ tích tan [tan(a+b)=(tana+tanb)/1-tanatanb]
+cong thuc bien tong thanh tich: sin+sin=2 sincos
sin-sin=2cossin
cos+cos=2coscos
cos-cos=-2sinsin
+cong thuc bien tich thanh tong: cos nhân cos = 1/2 cos cộng + cos trừ
sin nhân sin = 1/2 cos trừ trừ cos cộng
sin nhân cos = 1/2 sin cộng cộngsin trừ
+ Công thức tính hệ thức lượng: sin đi học , cứ khóc hoài , thôi đừng khóc , có kẹo đây .
vuông bình bang chiếu nhân huyền
cao bình bang chiếu nhân chiếu
vuông nhan vuông bang cao nhân huyền
Chia sẻ bài viết :
Chuyên mục:
Lên đầu trang